header_vervolg_04.jpg

Missie en visie

De Berkenschutse werkt vanuit de volgende visie:

De Berkenschutse levert een bijdrage aan het meest passende onderwijs voor leerlingen, door onze unieke expertise te delen en zelf voortdurend nieuwe expertise te zoeken, te ontwikkelen en toe te passen.

 

Collectieve ambitie:

De Berkenschutse voorziet in excellent onderwijs en speciale ondersteuningsbehoeften die het regulier onderwijs op dat moment overstijgen. Alle medewerkers werken multidisciplinair, hebben een onderzoekende en reflectieve houding, passend binnen een professionele leeromgeving. Als netwerkorganisatie is De Berkenschutse naar buiten gericht.

 

De Berkenschutse staat voor:

 • Een totaalpakket aan onderwijs, vorming, begeleiding en arbeidstoeleiding.
 • Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van leerlingen op vijf gebieden een attitude om adequaat om te gaan met epilepsie, andere medische/neurologische problematiek, (gediagnostiseerde) gedragsstoornis (bijv. autisme of ADHD);     

  - kennis en vaardigheden;        

  - vertrouwen in zichzelf en de ander;   

  - gevoelens van sociale en cognitieve competentie;   

     - zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

 • Er wordt opbrengstgericht vorm en inhoud gegeven aan de relatie epilepsie, leren en gedrag; dit geldt eveneens voor onze leerlingen met een somatische aandoening (LZ) en leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).
 • Samenwerking en overleg met ouders.
 • Deskundigheidsontwikkeling in samenwerking met Kempenhaeghe, expertisecentrum voor epileptologie, slaapgeneeskunde en neurocognitie, andere instituten, ziekenhuizen, universiteiten en andere onderwijsinstellingen.